LAT ĆIR

JKP „Veterina Beograd“

Poslove komunalne zoohigijene u Beogradu obavlja Javno komunalno preduzeće "Veterina Beograd, pod nadležnošću Gradskog saekretarijata za komunalne i stambene poslove Grada Beograda koji se stara i obezbeđuje uslove za preduzeće i prihvatilišta za životinje, koja su u njegovom sastavu i obavlja kontrolu i stalni nadzor nad njihovim radom.

Delatnost

Osnovna delatnost Javno komunalno preduzeće „Veterina Beograd“ je definisana šifrom 7500 - Veterinarska delatnost.

Preduzeće obavlja komunalnu delatnost zoohigijene u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima.

Služba D.D.D

Služba D.D.D - Obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprečavanja zaraznih bolesti životinja na osnovu člana 77 stav 3. Zakona o veterinarstvu (službeni glasnik P.S, broj 91/05, 31/2010) objekte u kojima se drže životinje.

Od 1.03.2019 godine služba D.D.D JKP "Veterina Beograd" ne obavlja poslove D.D.D, u vezi sa stanovništvom.

Istorijat

Komunalna zoohigijena,čija je svrha briga o zdravlju ljudi i dobrobiti životinja,na području Srbije prvi put je pravilima organizovana još davne 1844.godine,gde se u odredjenim članovima pominju razne zabrane i naredjenja,poput onih o zabrani bacanja leševa uginulih životinja na ulice i u blizini kuća,pa do onih gde je dopušteno, a gde zabranjeno klanje životinja, itd. Za vreme turske vlasti posebno je stavljen akcenat na prisustvo pasa u naseljenim sredinama, s obzirom da su Turci bili veliki ljubitelji pasa, pored ostalog i jer su im verski propisi zabranjivali uništavanje pasa. Zbog toga je često bilo prisutno besnilo kako u Beogradu tako i u okolini. Iz toga se može naslutiti nasledje velikog broja pasa na ovim područjima.

Tek odlaskom Turaka iz Beograda omogućeno je preduzimanje ozbiljnih mera protiv pasa lutalica.Tako su 1882.godine izdata Pravila za strvodere,odnosno prvi put je formirana služba koja je hvatala napuštene pse na ulicama, a gradjani koji su hteli da otkupe svog psa, plaćali su odredjenu naknadu za to.Pet godina kasnije, 1887.godine, doneta su prva Pravila psetarine u Beogradu,prema kojima je svaki gradjanin morao da prijavi svog psa i da za njega uzme pseću marku.To su takoreći bili prvi koraci uredjenja oblasti komunalne zoohigijene.

Zgrada u kojoj se danas nalazi Direkcija JKP "Veterine Beograd" izgradjena je još 1933.godine i u okviru nje su se tada nalazili, pored, u to vreme najmodernijeg objekta za preradu otpadaka animalnog porekla, i prvi boksovi za smeštaj napuštenih pasa, sa kvalitetno opremljenom službom komunalne zoohigijene, pa je to faktički prvi organizovani azil za napuštene pse na teritoriji cela tadašnje Kraljevine Jugoslavije.

Odlukom Izvršnog odbora grada Beograda 1952.godine, osniva se Gradska veterinarska stanica i to kao ustanova sa samostalnim finansiranjem koja je u osnovi imala uredjenje oblasti veterine i prvenstveno komunalne zoohigijene na teritoriji grada.Od 1954.godine veterinari Stanice bili su ovlašćeni veterinarski inspektori za obavljanje svih poslova iz oblasti veterine.

Od tada pa do sada stanica je doživela brojne promene, proširenja, a oblast veterine je regulisana osnivanjem veterinarskih ambulanti kao i gradskog veterinarskog centra.Od 1992.godine po novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti životinja formira se Javna veterinarska stanica "Beograd".


Grad Beograd je 2009.godine preuzeo Veterinarsku stanicu "Beograd" na upravljanje od Republike Srbije, tako da od 01.03.2010.godine, Veterinarska stanica "Beograd" posluje pod nazivom Veterinarska ustanova "Veterina Beograd" kao ustanova kojoj su povereni, izmedju ostalih veterinarskih poslova, i poslovi komunalne zoohigijene na celokupnoj teritoriji grada Beograda.


Danas "Veterina Beograd" na prvom mestu brine o zdravlju i dobrobiti ljudi i životinja. Efikasno sprovodi politiku Grada Beograda u oblasti zoohigijene.U svom radu "Veterina Beograd" saradjuje sa stručnom javnošću i drugim partnerima, kako bi dala što bolje rezultate u pružanju pomoći i podrške vlasnicima pasa,ali i svim Beogradjanima.Od 2016.godine "Veterina Beograd" postala je 13. komunalna delatnost,odnosno Javno komunalno preduzeće "Veterina Beograd", nad čijim radom neposrednu nadležnost ima Sekretarijat za komunalne i stambene poslove Grada Beograda.

Galerija

JKP „Veterina Beograd“ JKP „Veterina Beograd“ JKP „Veterina Beograd“ JKP „Veterina Beograd“ JKP „Veterina Beograd“ JKP „Veterina Beograd“ JKP „Veterina Beograd“ JKP „Veterina Beograd“ JKP „Veterina Beograd“